Navigácia:
E-mail:
Ivan Černý
Mária Hrubá
Ostatní pracovníci
Posledná aktualizácia:
nedeľa,11.02.2007
Dnes je:
,


VYUČOVANÉ PREDMETY

Všeobecná rastlinná výroba
Gestor predmetu: prof. Dr. Ing. Richard Pospišil
Vyučujúci: doc. Ing. Eva Candráková, PhD.; Ing. Ladislav Illéš, PhD.
Anglický názov predmetu: General Crop Production
Skrátený názov predmetu: VRV
Navrhovaný pre fakultu (študijný odbor): FAPZ (VSP, MRV, UPR)
Zaradenie predmetu do semestra: 3.
Počet kreditov: 6
Kód predmetu: 621A347
Okruhy otázok pre záverečnú skúšku
Anotácia predmetu:

Všeobecná rastlinná výroba ako vedná disciplína - jej biologické a ekologické zásady. Energolátkové toky v agroekosystémoch. Prírodné prostredie a jeho charakteristika. Krajinný priestor, jeho charakteristika a prvky. Rozmiestnenie (rajonizácia) rastlinnej výroby. Progresívne prvky krajinného priestoru. Vedecké základy a teória striedania plodín, monokultúra - osevný postup. Biologické a agrotechnické zásady striedania poľných plodín. Predplodinová hodnota. Klasifikácia a projektovanie osevných postupov. Osevné postupy v špecifických podmienkach. Základné a predsejbové obrábanie pôdy, požiadavky na kvalitu prác. Príprava lôžka pro osivo (sadivo). Racionálne systémy obrábania pôdy. Osivo a jeho vlastnosti. Sejba (sadenia), agrotechnické požiadavky na kvalitu prác. Ošetrovanie rastlín v priebehu vegetácie s ohľadom na výskyt škodlivých činiteľov v porastoch plodín.