Navigácia:
E-mail:
Ivan Černý
Mária Hrubá
Ostatní pracovníci
Posledná aktualizácia:
piatok,13.03.2009
Dnes je:
,


HISTÓRIA KRV

Najskôr vznikol Ústav špeciálnej produkcie rastlinnej výroby, a to v školskom roku 1941/42 na Odbore lesníckeho a poľnohospodárskeho inžinierstva SVŠT v Bratislave. Za prvého vedúceho bol vymenovaný Ing. Vojtech Truksa, ktorý bol v r. 1943 menovaný za riadneho profesora pre tento odbor. Nakoľko profesor Truksa v roku 1944 zomrel, ústav kratší čas spravoval Dr. Ing. Karel Kříž a v školskom roku 1946/47 dočasne viedol ústav doc. Dr. Zlatko Bilian. V období vzniku Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach (1946) bol v roku 1947 menovaný za vedúceho Ústavu rastlinnej produkcie Dr. Ing. Emil Špaldon, výskumný pracovník Nitrianskych mlynov.
V súlade s vysokoškolským zákonom č. 58/1950 Zb. sa novou organizačnou jednotkou na fakultách stala katedra. V novembri roku 1950 boli na Fakulte poľnohospodárskeho inžinierstva ustanovené dve samostatné katedry: Katedra rastlinnej produkcie (vedúci: docent Dr. M. Maloch) a Katedra živočíšnej produkcie (vedúci: profesor Ing. G. Chomkovič). Neskôr na Fakulte poľnohospodárskeho inžinierstva vznikla tretia, Chemickotechnologická katedra (vedúci: profesor Dr. Ing. S. Zelenka). Uvedené katedry usmerňovali celú výchovno-vzdelávaciu a vedeckovýskumnú činnosť na Fakulte poľnohospodárskeho inžinierstva až do konca košického obdobia roka 1952, hoci bývalé ústavy si v rámci týchto katedier zachovávali veľkú mieru autonómie. Po zrušení VŠPLI v Košiciach začína 1. septembra 1952 svoju činnosť Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre. Z pôvodných košických ústavov sa integrujú tri katedry: Katedra rastlinnej výroby, Katedra živočíšnej výroby a Chemickotechnologická katedra, neskôr ďalšie. Prvým vedúcim Katedry rastlinnej výroby sa na novovytvorenej Vysokej škole poľnohospodárskej stáva profesor Emil Špaldon, DrSc., ktorého meno a hlavne činnosť sa neodmysliteľne spája s budovaním nielen tejto katedry, ale aj Agronomickej fakulty a celej vysokej školy.
Katedra rastlinnej výroby je v uvedených rokoch najväčšou katedrou na Agronomickej fakulte, celkove mala týchto pedagogických pracovníkov (akad. Emil Špaldon, DrSc., prof. Ing. Michal Andraščík, DrSc., prof. Ing. Andrej Krausko, DrSc., doc. Ing. Dušan Kulík, CSc., doc. Ing. Jozef Belej, CSc., Ing. Alexander Pešta, doc. Ing. František Adamovský, CSc., doc. Ing. Jozef Kuka, CSc., doc. Ing. Elena Vargová, CSc., doc. Ing. Michal Ferík, CSc., doc. Ing. Jozef Húska, CSc., doc. Ing. Vilma - Zdenka Gromová, CSc., doc. Ing. Vlastimila Pevná, CSc., doc. Ing. Imrich Žuži, CSc., Ing. Jozef Láskoš, CSc., doc. Ing. Mikuláš Derco, CSc., Ing. Štefan Očkay, CSc., Ing. Mária Karabínová, Ing. Juliana Molnárová, Ing. Ladislav Mečiar, Ing. Ivan Dančák, Ing. Milan Poláček). Od 1986 dodnes postupne nastupujú na katedru ďalší pedagogickí pracovníci: Ing. Ladislav Illéš, Ing. Vladimír Pačuta, Ing. Jozef Žembery, Ing. František Horvát, Ing. Pavol Šusták, Ing. Ivan Černý, Ing. Miroslav Habán, Ing. Eva Candráková, prof. Emil Líška, CSc., doc. Ing. Richard Pospišil, Dr. Od roku 2011 je na katedre evidovaných osem pedagogických pracovníkov, z toho sú traja pedagogickí pracovníci s vedeckou hodnosťou PhD. resp. CSc., traja s vedecko-pedagogickým titulom docent a dvaja univerzitní profesori.
V období existencie katedry bolo menovaných sedem profesorov, sedemnásť docentov, dvadsaťšesť kandidátov vied, resp. phylosophie doctor. Katedra rastlinnej výroby, ako profilová katedra, zabezpečuje výučbu na všetkých fakultách Vysokej školy poľnohospodárskej, neskôr Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.
Vedúci katedier - prednosta ústavu
1950 – 1952 doc. Dr. M. Maloch, Katedra rastlinnej produkcie VŠPLI Košice
1952 – 1985 prof. Ing. Emil Špaldon, DrSc., KRV, VŠP Nitra
1985 – 1990 doc. Ing. František Adamovský, CSc., KRV, VŠP Nitra
1990 – 1994 doc. Ing. Zdenka Gromová, CSc., KRV, VŠP Nitra
1994 – 2000 prof. Ing. Dušan Kulík, PhD., KRV, VŠP, SPU Nitra
2000 – 2007 doc. Ing. Vladimír Pačuta, CSc., KRV, SPU Nitra
2007 – 2015 doc. Ing. Ivan Černý, PhD., KRV SPU Nitra
2015 – prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc., KRV, SPU Nitra
Okrem vyučovacieho procesu má rozsiahlu vedecko-výskumnú činnosť. Prvé výskumné úlohy boli zamerané na riešenie problematiky hustosiatych obilnín, kukurice siatej, sóje fazuľovej a zemiakov. V rozsahu vedecko-výskumnej činnosti (medzinárodné projekty, bilaterálne projekty, štátne výskumné úlohy, projekty VEGA, APVV) sa katedra zameriava na problematiku hustosiatych obilnín (pšenica letná forma ozimná, pšenice tvrdá, pšenica špaldová, tritikale, jačmeň siaty jarný a ozimný), kukurice siatej, okopanín (repa cukrová, čakanka obyčajná) a olejnín. Experimentálna činnosť katedry bola realizovaná na pozemkoch Agrokomplex - Nitra a v súčasnosti je v prevažnej miere experimentálna činnosť uskutočňovaná na výskumnej báze FAPZ SPU (Stredisko biológie a ekológie rastlín Dolná Malanta). Zodpovednou vedúcou za experimentálnu činnosť katedry bola od roku 1973 do roku 2003 Ing. Magdaléna Procházková, CSc., a od roku 2003 dodnes túto funkciu zastáva Ing. Miroslav Buday, PhD.
Neoddeliteľnou súčasťou katedry boli a v súčasnosti sú technický pracovníci, podieľajúci sa na výskume a materiálnom zabezpečení pedagogickej činnosti katedry Ing. Eduard Orlík, Marta Hanzlíková, Anna Petrovská, Zuzana Kulichová, Pavol Hlavatý, Darina Krošláková, Peter Mesároš, Eva Michlíková, Veronika Iváňová, Ing. Eva Lohyňová, Ing, Eleonóra Smatanová, Ing. Marietta Petkešová, Ing. Gabriela Tkáčová. Výkonní pracovníci, ktorí na katedre pôsobili: Anna Brathová, Margita Mihálková, Alžbeta Bosorádová, Helena Cigáňová, Helena Csériová, Ľudovít Szabo, Vladimír Novák, Magdaléna Kubašková, Helena Porubská, Alica Mesárošová, Vlasta Vlčková, Miloš Stodola, Štefan Kováč, Drahuša Letková, Jozef Szusztor. V súčasnosti na katedre pracuje Milan Arpáš, Ivan Wiedermann, Tatiana Candráková, Štefánia Škorvagová.
Knižničný fond katedry dlhodobo evidovali Vladimíra Ferlíková, RNDr. Oľga Palumbínyová, Ing. Alena Oravcová, Ing. Zuzana Horváthová, Ing. Gabriela Tkáčová, v súčasnosti Ing. Mária Hrubá.
Na sekretariáte katedry pôsobili Anna Galgánková, Lýdia Líšková, Mária Vráblová, Anežka Lenčéšová, v súčasnom období Iveta Geršiová.
Zodpovednými za úsek výpočtovej techniky boli Ing. Barbora Brathová, Viera Duchoňová, Daniel Hurák v súčasnosti Ing. Mária Hrubá.
Katedra rastlinnej výroby úzko spolupracovala a spolupracuje so zahraničnými poľnohospodárskymi univerzitami a inštitúciami, ktorými sú Univerzita poľnohospodárskych vied v Halle, Poľnohospodárska univerzita Wageningen, Poľnohospodárska univerzita v Bukurešti, Moskovská štátna univerzita Lomonosovova, Česká zemědělská univerzita Praha, Jihočeská univerzita České Budějovice, Mendělejova zemědelská a lesnická univerzita Brno, Akadémia Rolniczna Krakow, SGGW Warszava, AR Wroclaw, Centrum Agronomických vied Debrecínskej univerzity Debrecén, Univerzita svätého Štefana Gödöllő, Vesprémska univerzita Keszthely, Univerzita Luciana Blagu v Sibiu, Univerzita Din Oradea, Univerzita Babesa – Bolyaiho Cluj-Napoca.