Navigácia:
E-mail:
Ivan Černý
Mária Hrubá
Ostatní pracovníci
Posledná aktualizácia:
nedeľa,11.02.2007
Dnes je:
,


VYUČOVANÉ PREDMETY

Rastlinná výroba II.
Gestor predmetu: doc. Ing. Ivan Černý, PhD.
Vyučujúci: Ing. Ladislav Mečiar, PhD.
Anglický názov predmetu: Crop Production II.
Skrátený názov predmetu: RV II.
Navrhovaný pre fakultu (študijný odbor): FAPZ (VSP, MRV)
Zaradenie predmetu do semestra: 5.
Počet kreditov: 6
Kód predmetu: 621A347
Okruhy otázok pre záverečnú skúšku
Anotácia predmetu:

Využitie základných agrobiologických a technologických poznatkov v racionalizácii produkčného procesu priadnych rastlín (ľan siaty, konopa siata), semenných okopanín (cukrová repa, kŕmna repa, čakanka siata, kŕmna mrkva), hľuznatých okopanín (ľuľok zemiakový), aromatických rastlín (chmeľ obyčajný, tabak obyčajný) a koreninových rastlín (koreninová paprika). Všeobecné zásady pestovania liečivých rastlín z pohľadu tvorby zberového produktu.
Geografické rozšírenie a rajonizácia pestovania jednotlivých plodín vzhľadom na výrobné oblasti a základné agroekologické podmienky prostredia Slovenska.
Základné a progresívne technológie pestovania jednotlivých plodín s dôrazom kladeným na zaradenie do osevného postupu, základnú a predsejbovú prípravu pôdy, výživu a hnojenie, sejbu a sadenie, chemické a mechanické ošetrenie v priebehu vegetácie. Základné princípi zberu, pozberovej úpravy a uskladnenia produkcie.
Dopestovanie osiva a sadiva z pohľadu reprodukcie príslušných skupín plodín.