Navigácia:
E-mail:
Ivan Černý
Mária Hrubá
Ostatní pracovníci
Posledná aktualizácia:
nedeľa,11.02.2007
Dnes je:
,


VYUČOVANÉ PREDMETY

Rastlinná výroba I.
Gestor predmetu: doc. Ing. Juliana Molnárová, PhD.
Vyučujúci: Ing. Ladislav Illéš, PhD.; Ing. Jozef Žembery, PhD.
Anglický názov predmetu: Crop Production I.
Skrátený názov predmetu: RV I.
Navrhovaný pre fakultu (študijný odbor): FAPZ (VSP, MRV)
Zaradenie predmetu do semestra: 4.
Počet kreditov: 6
Kód predmetu: 621A217
Anotácia predmetu:

Charakteristika, ekologický a ekonomický význam rastlinnej výroby. Systematika plodín, botanická a morfologická charakteristika uvedených skupín poľných plodín. Rozlišovanie druhov podľa rozlišovacích znakov vrámci skupín poľných plodín. Nároky jednotlivých druhov na podmienky prostredia. Odrodová skladba vrámci druhu. Rozbor rastlín podľa odrodových znakov. Pestovateľské technológie obilnín na potravinárske a kŕmne účely v podmienkach trvalo-udržateľného rozvoja RV.
Konvenčné, redukované a pôdoochranné technológie pri pestovaní obilnín v podmienkach trvalo-udržateľného rozvoja hospodárstva. Pestovanie strukovín v agroekosystéme na ornej pôde. Zásady pestovateľskej technológie strukovín. Agroekologický a ekonomický význam olejnín. Rozlišovanie kapustovitých olejnín. Mechanický rozbor biologického materiálu a výpočet biologickej úrody.