Navigácia:
E-mail:
Ivan Černý
Mária Hrubá
Ostatní pracovníci
Posledná aktualizácia:
nedeľa,11.02.2007
Dnes je:
,


VYUČOVANÉ PREDMETY

Rastlinná výroba
Gestor predmetu: doc. Ing. Ivan Černý, PhD.
Vyučujúci: doc. Ing. Eva Candráková, PhD.
Anglický názov predmetu: Crop Production
Skrátený názov predmetu: RV
Navrhovaný pre fakultu (študijný odbor): FZKI (Z)
Zaradenie predmetu do semestra: 5.
Počet kreditov: 6
Kód predmetu: 621A330
Anotácia predmetu:

Úlohy predmetu Rastlinná výroba, perspektívy a trendy rozvoja rastlinnej výroby u nás a vo svete. Osobitné systémy pestovania rastlín v podmienkach trvaloudržateľného poľnohospodárstva (ekologické, integrované, pôdoochranné). Pochopenie zákonitosti regulácie a riadenia procesov tvorby úrody požadovanej kvality poľných plodín v jendotlivých agroekologických podmienkach so zreteľom na biologickú racionalizáciu intenzifikačných faktorov a ochranu životného prostredia. Využitie agrobiologickej kontroly v rastlinnej výrobe. Postavenie jednotlivých skupín poľných plodín v agroekosystéme (obilnín, strukovín, olejnín, okopanín, technických plodín), ich hospodársky význam podľa úžitkových smerov, ich vzájomné vzťahy s orientáciou na odrodovú skladbu, prípravu pôdy, striedanie plodín, výživu, ochranu až po zber a pozberovú úpravu. Súčasné a perspektívne technológie pestovania poľných plodín s ohľadom na kvantitu a kvalitu produkcie, ekonomickú a energetickú efektívnosť získovej produkcie. Základy semenárstva jednotlivých skupín poľných plodín.