Navigácia:
E-mail:
Ivan Černý
Mária Hrubá
Ostatní pracovníci
Posledná aktualizácia:
nedeľa,11.02.2007
Dnes je:
,


VYUČOVANÉ PREDMETY

Manažment RV, tvorba a kvalita produkcie
Gestor predmetu: prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.
Vyučujúci: Ing. Ladislav Mečiar, CSc.; Ing. Jozef Žembery, PhD.
Anglický názov predmetu: Management of Plant Produkction, Formation and Quality of Production
Skrátený názov predmetu: MRV TaKP
Navrhovaný pre fakultu (študijný odbor): FAPZ (GTA, MRV, PPZ, VOR)
Zaradenie predmetu do semestra: 9.
Počet kreditov: 6
Kód predmetu: 621A442
Anotácia predmetu:

Predmet poskytuje komplexné informácie o zákonitostiach regulácie a riadenia procesov tvorby úrody a jej výslednej kvality pri najvýznamnejších poľných plodinách. Dáva prehľado najnovších biologických a agroekologických poznatkoch, ktoré sa využívajú pri racionalizácií a optimalizácií procesov rastu a vývinu vybraných botanických druhov obilnín (hustosiate a teplomilné), olejnín, strukovín, okopanín, technických a špeciálnychplodín. Z hľadiska optimalizácie manažmentu rastlinnej produkcie poukazuje na význam a využitie princípov agrobiologickej kontroly v systéme produkčného procesu. V predmete sú zohľadňované ekonomické,energetické a ekologické aspekty tvorby úrodotvorných prvkov v prodkučnom procese aj vo vzťahu k zhodnocovaniu dopestovaného produktu.