Navigácia:
E-mail:
Ivan Černý
Mária Hrubá
Ostatní pracovníci
Posledná aktualizácia:
nedeľa,11.02.2007
Dnes je:
,


VYUČOVANÉ PREDMETY

Integrovaná rastlinná výroba
Gestor predmetu:prof. Dr. Ing. Richard Pospišil
Vyučujúci: doc. Ing. Eva Candráková, PhD.; Ing. Ladislav Illéš, PhD.; Ing. Ladislav Mečiar, CSc.
Anglický názov predmetu: Integrated Crop Production
Skrátený názov predmetu: IRV
Navrhovaný pre fakultu (študijný odbor): FAPZ (MZV, VVL), FBP
Zaradenie predmetu do semestra: 1.
Počet kreditov: 6
Kód predmetu: 621A218
Okruhy otázok pre záverečnú skúšku
Anotácia predmetu:

Sústava základného a predsejbového obrábania pôdy, pôdoochranné a minimalizačné technológie hospodárenie na pôde, sejba, osivo, ošetrovanie rastlín v priebehu vegetácie. Progresívne spôsoby zakladania a ošetrovania porastov. Buriny ako škodlivé činitele v rastlinnej výrobe a ich regulácia mechanicky a chemicky, ekonomická efektívnosť regulácie zaburinenosti. Možnosti racionálnej aplikácie pesticídov a ochrana zdravia a životného prostredia. Základné zákonitosti tvorby úrody a jej kvality hlavných skupín poľných plodín (obilnín, strukovín, olejnín, okopanín a špeciálnych plodín) a možnosti jej ovplyvňovania. Súčasné a perspektívne technológie pestovania poľných plodín so zreteľom na biologické zvláštnosti, agroekologické podmienky prostredia s cieľom dosiahnuť maximálnu, ekonomicky efektívnu produkciu o požadovanej kvalite. Základy semenástva, využitie biologickej kontroly v rastlinnej výrobe. Biologická racionalizácia intenzifikačných faktorov v agroekosystémoch a ochrana životného prostredia.