Navigácia:
E-mail:
Ivan Černý
Mária Hrubá
Ostatní pracovníci
Posledná aktualizácia:
nedeľa,11.02.2007
Dnes je:
,


VYUČOVANÉ PREDMETY

Alternatívne a energetické plodiny
Gestor predmetu: doc. Ing. Ivan Černý, PhD.
Vyučujúci: doc. Ing. Eva Candráková, PhD.
Anglický názov predmetu: Alternative and Energy Crops
Skrátený názov predmetu: AaEP
Navrhovaný pre fakultu (študijný odbor): FAPZ (CHO, EKO, PPZ, UPR, VOR) FZKI
Zaradenie predmetu do semestra: 8.
Počet kreditov: 4
Kód predmetu: 621A474
Anotácia predmetu:

Teoreticky a prakticky špecikovaná disciplína, zameraná na problematiku reštrukturalizácie rastlinnej výroby Slovenskej republiky po vstupe do EU. Diferencovanie a diverzifikácia potravinárskych a nepotravinárskych plodín. Biologická a pestovateľská charakteristika najvýznamnejších alternatívnych plodín a možnosti nekonvenčného zhodnotenia produkcie tradičných plodín. Produkcia energetických plodín a možnosti získavania energie z ich fytomasy.