Navigácia:
E-mail:
Ivan Černý
Mária Hrubá
Ostatní pracovníci
Posledná aktualizácia:
nedeľa,11.02.2007
Dnes je:
,


VÝSKUM

Racionalizácia pestovateľských systémov hlavných druhov poľných plodín vo vzťahu k výslednej produkcii a jej kvalite
Číslo projektu: 1/0359/14
Doba riešenia: 2014 – 2016
Vedúci projektu: prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.
Zástupca vedúceho: doc. Ing. Ivan Černý, PhD.
Spoluriešitelia: doc. Ing. Juliana Molnárová, PhD., doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.,
Ing. Miroslav Buday, PhD., Ing. Gabriela Tkáčová, Ing. Mária Hrubá,
Ing. Ivana Kašíčková
Vedecké ciele projektu:

- analýza poveternostných podmienok teplého a mierne suchého nížinného regiónu vo vzťahu k výslednému produkčnému potenciálu cukrovej repy, jačmeňa siateho (forma jarná a ozimná) a slnečnice ročnej;
- skúmanie nových výkonných biologických materiálov vhodných do teplejších podmienok, ktoré sú odolné voči stresu zo sucha;
- sledovanie vplyvu výživy a hnojenia (saturačné kaly) na výslednú produkciu a kvalitu, využitie listových hnojív a bioprípravkov v pestovateľskom systéme cukrovej repy, jačmeňa siateho a slnečnice ročnej;
- zhodnotenie sladovníckej a potravinárskej kvality jačmeňa vo vzťahu k pôdoochranným pestovateľským systémom;
- analýza vybraných parametrov produkčného procesu (LAI, NAR, LAD a ďalších) sledovaných poľných plodín vo vzťahu k agrotechnickým zásahom a výslednej produkcii;
- skúmanie hĺbky a mohutnosti koreňového systému jačmeňa a príjmu mikro a makroprvkov vo významných rastových fázach (podľa BBCH);
- vo vzťahu k udržateľnosti pôdnej úrodnosti zhodnotiť vplyv hnojenia na zmeny a dynamiku vybraných frakcií pôdneho dusíka;
- zhodnotenie vplyvu termodynamických podmienok stanovišťa na výslednú produkciu poľných plodín;
- zhodnotenie ekonomickej efektívnosti mimokoreňovej výživy prostredníctvom koeficientu ekonomickej efektívnosti (KEE) pri jednotlivých druhoch skúmaných poľných plodín. .