Navigácia:
E-mail:
Ivan Černý
Mária Hrubá
Ostatní pracovníci
Posledná aktualizácia:
nedeľa,11.02.2007
Dnes je:
,
 
Meno: prof. Dr. Ing. Richard Pospišil
Funkcia: vysokoškolský pedagóg - profesor
Telefón: 00421/37 641 4225
Fax: 00421/37 7411 451
E-mail: Richard.Pospisil@uniag.sk
Kancelária: A pavilón, 1. poschodie, č. 4
Konzultačné hodiny: Po 10:00 - 12:00
 Profesijný životopis:
  1974 - 1979
Vysoká škola Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre
  1995
doktorát poľnohospodárskych, lesníckych a veterinárskych vied
  1979 - 1991
Agrokomplex GRT Nitra
  1991
vysokoškolský pedagóg SPU v Nitre - doteraz
  1998
docent v odbore 41-01-9 Všeobecná rastlinná výroba
  1995 - 2000
tajomník katedry
  1995 - 2001
zástupca vedúceho Katedry poľnohospodárskych sústav
  1994 - 2003
člen redakčnej rady časopisu Svetové pôdohospodárstvo (UVTIP Nitra)
2009
profesor v odbore 6.1.6 všeobecná rastlinná produkcia
Členstvá:
  - Slovenská asociácia pre biomasu – predseda poľnohospodárskej sekcie (SK-BIOM)
  - Slovenská spoločnosť pre potravinárske, lesnícke a veterinárne vedy pri SAV,  pobočka Nitra - člen
 Vyučované predmety:
   Všeobecná rastlinná výroba (Bc)
   Všeobecné pestovanie plodín (Bc)
   Integrovaná rastlinná výroba (Bc)
   Obrábanie pôdy (Ing.)
   Projektovanie osevných postupov (Ing.)
   Transformácia energie v poľnohospodárskej výrobe (PhD.)
   Projektovanie osevných postupov a výrobných sústav (PhD.)
   Progresívne spôsoby obrábania pôdy (PhD.)
 Odborné zameranie:
  Vedeckou profiláciou sú výskumné úlohy spojené s optimalizáciou energetických     bilancií rastlinnej výroby i celých výrobných systémov a fytoenergetika.
  Poznatky z oblasti výskumu optimalizácie energomateriálových tokov vo výrobných     technológiách sú priamo uplatnené v poľnohospodárskej praxi formou realizácie     jedného projektu usporiadania výrobného územia a troch výrobných technológií.
  Doteraz je autorom a spoluautorom 14 výskumných záverečných správ projektov     VEGA, APVV, medzinárodných projektov 5. a 6. Rámcového programu a Štátneho     plánu rozvoja vedy a techniky. Je oponentom návrhov grantových projektov, lektorom     vysokoškolských učebníc, vedeckých monografií, vedeckých článkov a publikáci
Výskumné projeky:
  VMSP-0063-09 Využitie biomasy z obnoviteľných zdrojov na energetické účely,     2009-2011 - vedúci projektu
  Všetky riešené projekty
Zhraničné aktivity:
  - Universität fur Bodenkultur, Wien, Rakúsko, 1993, 1995, 1999
  - Szent István University, Godollo, Maďarsko, 1994, 1995
  - Firma Horsch, Schwandorf, Nemecko, 1999
  - Česká zemědělská univerzita, Praha, 2001, 2005,
  - Výskumný ústav rostlinné výroby, Praha, 2005,
  - Mendelova univerzita, Brno, 2003, 2005,
  - Výskumný ústav zemědělský, Kroměříž, 2002,
  - Výskumný ústav pícninářský, Troubsko 2003,
  - Jihočeská universita, České Budějovice, 2002
Významné publikácie:
  Pospišil, R.: Pestovanie a využitie láskavca (Amaranthus L.) a iných plodín na energetické účely. zborník vedeckých prác, 1. vyd. Nitra: SPU v Nitre, 2011. 212 s., ISBN 978-80-552-0561-8.
  Pospišil, R.: Využitie biomasy z obnoviteľných zdrojov na energetické účely. zborník vedeckých prác 1. vyd. Nitra: SPU v Nitre, 2012, 251 s., ISBN 978-80-552-0743-8.
  Pospišil, R.: Pestovateľské technológie v podmienkach klimatickej zmeny. vedecké práce Katedry rastlinnej výroby. 1. vyd. Nitra: SPU v Nitre, 2013, 117 s., ISBN 978-80-552-1108-4.
Spoluautor vysokoškolských učebníc:
  Pospišil, R. - Candráková, E.: Všeobecná rastlinná výroba, 1. vyd. SPU Nitra, 2015, 203 s. ISBN  978-80-552-1353-8.
  Pospišil, R.: Projektovanie osevných postupov a poľnohospodárskych sústav     Nitra:SPU, 1999, 148 s., ISBN 80-7137-705-8.
 
späť...