Navigácia:
E-mail:
Ivan Černý
Mária Hrubá
Ostatní pracovníci
Posledná aktualizácia:
nedeľa,11.02.2007
Dnes je:
,
 
Meno: prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.
Funkcia: profesor, vedúci katedry
Telefón: 00421/37 641 4212
Fax: 00421/37 7411 451
E-mail: Vladimir.Pacuta@uniag.sk
Kancelária: A pavilón, 2. poschodie, č. 23
Konzultačné hodiny: St 13:00 - 15:00
 Profesijný životopis:
  1976 – 1980
Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre, AF odbor fytotechnika
  1981 – 1986
vedecká ašpirantúra na KAVR VŠP v Nitre, vedecká hodnosť CSc.
  1986 –
odborný asistent na Katedre rastlinnej výroby
  1989 – 1990
agronóm ŠPP Kolíňany
  1992 – 1995
tajomník KRV
  1996
menovanie docentom, obhajoba habilitačnej práce AF SPU v Nitre, vedný
odbor špeciálna rastlinná produkcia
  1999 –
predseda Rady OZ PŠaV pri SPU v Nitre
  1999 – člen vedenia SPU v Nitre
  1999 – člen Kolégia rektora SPU v Nitre
  2000 – 2006 vedúci Katedry rastlinnej výroby
  2000 – člen Kolégia dekanky FAPZ
  2000 – člen senátu SPU v Nitre
  2015 – vedúci katedry rastlinnej výroby
Členstvá:
 - člen Odboru rastlinnej výroby SAPV (2001 -)
 - člen European Society for Agronomy (ESA, 1998 -)
 - člen vedeckej rady AF, SPU v Nitre (r.1997 - 1998)
 - člen vedeckej rady FAPZ, SPU v Nitre (od r.2003 -)
 - člen vedeckej rady VÚRV Piešťany (od r.2005 -)

 - predseda odbornej komisie pre osivo a odrody poľnohospodárskych plodín, klony    
  
a multiklonálne variety lesných drevín ÚKSÚP-u pri MPô SR

 - podpredseda spoločnej odborovej komisie pre odbor doktorandského štúdia 41-02-9    špeciálna rastlinná výroba (od r. 2003 - )
 - predseda odborovej komisie pre 3. stupeň štúdia (doktorandské) 6.1.7 špeciálna rastlinná    produkcia (od r. 2005 - )
 - predseda komisie pre prijímacie skúšky na doktorandské štúdium vo vednom odbore    41-02-9 špeciálna rastlinná výroba
 - člen redakčnej rady vedeckého časopisu AGRICULTURE Poľnohospodárstvo, od r. 2006 -
 - člen redakčnej rady odborného časopisu AGRO magazín (1997 – 1999)
 - člen redakčnej rady vedeckého časopisu Acta fytotechnica et zootechnica (od r. 1997 - )
 - člen redakčnej rady odborného časopisu Naše pole (od r. 2004 - )
 - člen SK-Biom (od r. 1994 - )
 - člen oponentskej rady pre záverečné hodnotenia projektov VEGA na SPU v Nitre
 - školiteľ interných (5) a externých doktorandov (6), z toho 2 zahraniční
 - oponent metodík DP a doktorandských prác
 - oponent a člen habilitačnej komisie (ČZU – Praha, MZLU - Brno - ad hoc)
 - člen vedeckých a organizačných výborov domácich a medzinárodných podujatí ESA,      SPU
 - oponent grantových projektov VTP, metodík, hodnotiacich, priebežných, záverečných    správ, príspevkov do vedeckých a odborných časopisov a periodík.
Vyučované predmety:
   Rastlinná výroba (Bc) gestor predmetu pre FEM
   Integrovaná rastlinná výroba (Bc) gestor predmetu
   Inulínové plodiny (Bc) gestor predmetu
   Manažment rastlinnej výroby, tvorba a kvalita produkcie(Ing.) gestor predmetu
   Okopaniny (PhD.) gestor predmetu)
Odborné zameranie:
   Výskumný program je zameraný na trvalo udržateľnú rastlinnú produkciu, integrované       systémy pestovania poľných plodín a na problematiku repárstva a cukrovarníctva.
Prehľad riešených a ukončených výskumných projektov:
   A-1/03-2 Agroekologická optimalizácia a racionalizácia technológie pestovania vybraných    odrôd ozimného jačmeňa s ohľadom na výšku a kvalitu produkcie (1991 – 1993),    spoluriešiteľ.
   A-1/03-5 Tvorba úrody a kvalita cukrovej repy z hľadiska vplyvu vybraných    intenzifikačných faktorov (1991-1993), spoluriešiteľ.
   A-33/5 Vplyv niektorých antropogénnych faktorov na produkciu cukrovej repy vo vzťahu k    ekológii pestovania, úrode a kvalite (1994 – 1996), spoluriešiteľ.
   A-33/1 Optimalizácia produkčných procesov vybraných druhov obilnín so zreteľom na    tvorbu úrody, čistotu prostredia a kvalitu produkcie (1994 – 1996), spoluriešiteľ.
   A- 61 reg.č. 95/5195/189, ČE 01/5 Ekologizácia pestovateľského systému cukrovej repy    s ohľadom na ekonomickú efektívnosť a kvalitu produkcie (1996 – 1998), spoluriešiteľ.
   PŠO 1/5169/98 ČU-01 Tvorba úrody cukrovej repy z hľadiska jej kvantity a kvality pri    použití vybraných druhov kvapalných hnojív (1998 – 2000), zástupca koordinátora    projektu, zodpovedný riešiteľ čiastkovej úlohy.
   VEGA 1/6124/99 ČU 10/02 Využitie kvapalných hnojív na báze bioaktívnych prírodných    látok pri pestovaní cukrovej repy (1999 – 2001), zástupca koordinátora projektu,    zodpovedný riešiteľ ČÚ.
   VTP 27-15/1999, ČU-03 Vplyv novej generácie kvapalných hnojív na úrodu a kvalitu    cukrovej repy projekt v kooperácii so SELEKTOM a.s. VŠÚ Bučany (1999 – 2002),    zodpovedný riešiteľ ČÚ.
   VEGA č.1/9087/02 Biologická racionalizácia a optimalizácia tvorby kvantitatívnych a    kvalitatívnych parametrov cukrovej repy z hľadiska trvalo udržateľného pestovateľského    systému (2002 – 2004), koordinátor projektu.
   Eureka – E 2718 Euroenviron Ecofert (medzinárodný projekt) Využitie biopreparátov    podporujúcich rozklad organických látok a zvyšujúcich pôdnu supresivitu pestovateľskej    technológii poľných plodín (2002 – 2004) zástupca lokálneho koordinátora, spoluriešiteľ.
   EKOLOGIZÁCIA A EKONOMICKÁ RACIONALIZÁCIA PRIMÁRNEJ RASTLINNEJ    PRODUKCIE- SE 03: Ovplyvňovanie kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov výslednej    produkcie repy cukrovej vplyvom niektorých faktorov agrotechniky, zodpovedný riešiteľ SE    03, ktorá bola riešená v rámci projektu štátnej objednávky pod koordináciou VÚRV    Piešťany (2003 – 2005).
   VEGA 1/2430/05 Biologická racionalizácia a optimalizácia produkčného procesu cukrovej    repy z hľadiska eliminácie negatívneho dopadu sucha na výsledné kvantitatívne a    kvalitatívne parametre produkcie (2005 – 2007), koordinátor projektu.
   VTP – Klimatická zmena a sucho v SR: dopady a východiská pre udržateľné    poľnohospodárstvo, produkciu a kvalitu. Priorita 4: Produkčné aspekty zhodnotenia    dopadu sucha na vybrané druhy poľných plodín - koordinátor priority.
Zahraničné vedecké a prednáškové pobyty:
  Tempus – Phare JEP, 1993 Univerzita v Miláne, Taliansko
  Tempus – Phare JEP, 1994 Univerzita v Miláne, Taliansko
  Tempus – Phare IMG – 94 – SQ – 2114, 1995 Univerzita Bristol, Veľká Británia
  Tempus – Phare IMG – 96 – SK – 1001, 1997 Univerzita Bristol, Veľká Británia
  Sokrates – Erasmus (mobilita učiteľov), 2004 Univerzita Udine, Taliansko
  Sokrates – Erasmus (mobilita učiteľov), 2005, Univerzita v Debrecíne, Maďarsko
 
Sokrates – Erasmus (mobilita učiteľov), 2006, Univerzita vo Varšave, Poľsko
Významné publikácie:
   Bajči, P. - Pačuta, V. - Černý, I. 1997: Cukrová repa. 1.vyd., Nitra: NOI, UVTIP, 111 s.    ISBN: 80-85 330- 35-0 (odborná monografia)
   Pačuta, V. - Černý, I. - Poláček, M.: Pestovanie poľných plodín. 1. vyd., Nitra 1998: NOI,    UVTIP, 129 s. ISBN: 80-85 165- 60-055 (odborná knižná publikácia)
   Pačuta,V.- Pospíšil, R.: Základy rastlinnej výroby. Nitra: ÚVTIP-NOI Bratislava, 2001. 110    s. ISBN 80-85330-96-2 (odborná knižná publikácia)
   Pačuta,V.- Karabínová, M. - Černý, I.: Kvantita a kvalita úrody cukrovej repy vo vzťahu k      vybraným pestovateľským faktorom. In: Rostlinná výroba 45, 1999,č. 2, s. 61-67    (karentovaný časopis)
   Pačuta, V.- Peťková, J.: Digescia a výťažnosť rafinády cukrovej repy vo vzťahu k    poveternostným podmienkam a pestovateľským faktorom. In: Listy cukrovarnické a    řepařské, 115, 1999,č.7/8, s. 212-214 (karentovaný časopis)
   Pačuta, V. – Černý, I. – Karabínová, M. : Vplyv vybraných faktorov na úrodu a kvalitu    cukrovej repy. Rostlinná výroba, roč. 46, 2000, č. 8, s. 371 – 378 (karentovaný časopis)
   Pačuta V., Oršulová J., Černý I., Kováčik P.: Vplyv stimulačných listových hnojív na    úrodu buliev a technologickú kvalitu cukrovej repy. Listy cukrovarnické a řepářské, roč.    117, 2001, č. 7/8, s. 182 - 185 (karentovaný časopis)
   Pačuta, V., et al.: Kvantita a kvalita produkcie cukrovej repy v závislosti na ročníku,    odrode a foliárnej výžive. Listy cukrovarnické a řepařské, 120, 2004, č. 3, s. 93 – 97    (karentovaný časopis)
   Pačuta, V., Fecková, J.: The influence of some factors on the formation of quantitative    and qualitative parameters of sugar beet. In: Innovació, a tudomány és a gyakorlat    egysége az ezredforduló agráriumában, Debrecén, 2004, s. 107 -108, ISBN 963 472730 1
   Pačuta, V. - Fecková, J. – Pospíšil, R, - Černý, I.: Sugar beet yield and digestion    depending on the influence of some factors. In: Proceedings of XL Croatian Symposium    on Agriculture, Sitograf d.o.o. Osjek, Opatija 2005, p. 487–488, ISBN 953–6331–31-4
   Pačuta, V. - Fecková, J.: Selected sugar beet parameters influenced by leaf preparations    containing bioactive matters. In: Proceedings of the International Conference “ Agricultural    and Food Sciences, Processes and Technologies”, Lucian Blaga University of Sibiu,    Sibiu (Romania) 2005, p. 231 – 236, ISBN 973 – 739 – 093 - 8
   Pačuta, V. – Fecková, J.: Effect of weather conditions, varieties and liquid leaf fertilizers    containing bioactive components on sugar beet quantity and quality parameters. In:    Agriculture, 51, 2005, č. 10, s.528 – 538, ISSN 0551 – 3677
   Pačuta, V., Fecková, J., Černý, I.: Sugar beet growth and agronomic parameters in    dependence on foliar preparations containing bioactive substances. In: Mitt. Ges.    Pflanzenbauwiss 17, Viedeň 2005, Verlad Gunter Heibach Studgart, p.367 – 368, ISBN 3-   935380-16-X, ISSN 0934-5116.
   Pačuta, V., Černý, I., Fecková, J., Horvát, F.: Effect of variety and bioactive substances    on sugar beet root yield and digestion under the BNYVV uninfected soil conditions. In:    The impact of European integration on the national economy, Cluj-Napoka, Romania 2005    (v tlači)
 
späť...