Navigácia:
E-mail:
Ivan Černý
Mária Hrubá
Ostatní pracovníci
Posledná aktualizácia:
nedeľa,11.02.2007
Dnes je:
,
 
Meno: doc. Ing. Juliana Molnárová, PhD.
Funkcia: docent, zástupca vedúceho katedry
Telefón: 00421/37 641 4216
Fax: 00421/37 7411 451
E-mail: Juliana.Molnarova@uniag.sk
Kancelária: A pavilón, 1. poschodie, č. 11
Konzultačné hodiny: Ut 13:00 - 15:00 hod.
Profesijný životopis:
  1966 - 1972 Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre, odbor Fytotechnický
  1972 - 1982 výskumný pracovník, Katedra rastlinnej výroby, SPU v Nitre
  1982 - 1993 odborný asistent, Katedra rastlinnej výroby, SPU v Nitre
  1993 menovanie za docenta, obhajoba habilitačnej práce AF SPU v Nitre, vedný odbor špeciálna rastlinná produkcia
  od 1994 zástupkyňa vedúceho katedry rastlinnej výroby
Členstvá:
- člen výboru Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesníctve,   potravinárske a veterinárske vedy pri SAV, Bratislava
- člen výboru pre Asociáciu Biomasy Slovenska 1990-2000
- člen redakčnej rady vedeckého časopisu Analel Universitatii din Oradea   Romania
- honorary advaisor (čestná poradkyňa) udelená Univerzitou svätého Štefana v Godollo MR   od 2006
- člen odborovej komisie v odbore doktorandského štúdia 41-31-9 Fyziológia   plodín a drevín (1999-2003)
- člen oponentskej rady pre záverečné hodnotenie projektov VEGA na FAPZ SPU   v Nitre
- člen oponentskej rady pre záverečné hodnotenia projektov VEGA na SPU v Nitre
Vyučované predmety:
   Rastlinná výroba I (Bc) gestor
   Menej známe poľné plodiny v rastlinnej výrobe (PhD.) gestor
   Zrnoviny (PhD.) gestor
Odborné zameranie:
  Výskumný program je zameraný na hustosiate obilniny, konkrétne na jačmene    ozimné a jarné.

Gestorstvo predmetov a vedenie prednášok - Zavedenie a príprava nových   predmetov:

- Pestovanie zrnovín v r.1990 – 1995
- Pestovanie obilnín v r. 1996 – 1999
- Pestovanie strukovín a olejnín 1999- 2002
- Pestovanie poľných plodín pre doktorandské štúdium od r.2000
- Zrnoviny pre doktorandské štúdium od r.2005
- Menej známe plodiny pre doktorandské štúdium od r.2005
- Špeciálna rastlinná výroba I. v r. 1995-2003
- Rastlinná výroba I. v r.2003 –

Zavedenie a príprava nových študijných programov:
- Garantka pre študijný odbor Racionálna výživa ľudí v r. 1994 – 1996
- Spolugarantka študijného odboru 6.1.5 Rastlinná produkcia a v rámci
  programu MRV - od šk.roku 2008/2009

Školiteľ v študijnom odbore:
  Špecialna rastlinná výroba 41-02-9,
  Špecialna rastlinná výroba 6-1-7

Vedecká škola:
- školiteľ doktorandov: interných (10), externých (3), z toho 1 zahraničný -      ukončených 5
- školiteľka diplomantov a bakalárov: ukončených 164 (Ing. a Bc.)

Výskumné projeky:
  Zodpovedná riešiteľka 3 bilaterálnych medzinárodných projektov za SR
  Spoluriešiteľka 2 medzinárodných projektov
  Zodpovedná riešiteľka 3 grantových projektov VEGA
  Zástupkyňa zodpovedného riešiteľa 2 grantových projektov VEGA
  Spoluriešiteľka na ďalších 17 štátnych a výskumných VEGA projektov
  Všetky riešené projekty
Vedecko-výskumná činnosť
  Hlavná garantka pri organizovaní 2 obilninárskych konferencií s medzinárodnou     účasťou:
 - Pestovanie a využitie obilnín na prelome milénia, 22. 11. 2000
 - Pestovanie a využitie obilnín v treťom tisícročí 27.- 28. 11. 2002
  Spoluorganizátorka troch odborných seminárov so zahraničnou účasťou -     Jačmeň výroba a zhodnotenie 1996, 1998, 2000
  Spoluorganizátorka I.agronomických dní z príležitosti 90.tych narodenín     akad.E.Špaldona -2009
Zhraničné aktivity:
  - CEEPUS - Univerzita Babesa Bolyaiho, Cluj-Napoca, Rumunslo,
  - CEEPUS - Debrecínska univerzita, Centrum agronomických a technických vied,       Maďarsko,
  - CEEPUS - Univerzira svätého Štefana Godollo
  - Sokrates - Erasmus (mobilita učiteľov), 2009, Univerzita svätého Štefana Godollo
  - Študijný pobyt 1980, Univerzita svätého Štefana Godollo
  - Študijný pobyt na VÚRV v Kroměříži, 1990
Významné publikácie:
  Molnárová, J. - Žembery, J: Obilniny II. Pestovanie jarných hustosiatych obilnín   a jačmeňa ozimného. ÚVTIP Nitra, 1999, 102 s. ISBN 80-85330-65-2. (vedecká   monografia)
  Karabínová, M. – Molnárová, J. – Žembery, J.: In: Obilniny III. Pestovanie     kukurice, ciroku, prosa a pohánky (odborná monografia) Vyd. Kuriér plus     Reklama s.r.o. 2001, 91 s. ISBN 80–88843–23–5.
  Molnárová, J.- Pepó, P. et al. 2010: Sustainable, environmental friendly field     crops production in changing climate conditions. Vyd. SPU Nitra, 2010,     ISBN 978-80-552-0515-1, 192 s.(vedecká monografia)
  Demo, M. -Molnárová, J. – Paška, I. – Muchová, Z.: Dejiny poľnohospodárstva     na Slovensku. 2001, Nitra, ISBN 80-7137-894-1 662 s. vysokoškolská     učebnica
  Molnárová, J. - Horevaj,V. 2008: Faktory ovplyvňujúce výšku a kvalitu úrody     sladovníckeho jačmeňa (Factors affecting height and quality of malting barley     yield. In: Barley book 2008. Praha 2: Výzkumní ústav pivovarský a sladařský,     2008, ISBN 80-86576-25-6 s.128-137 (kapitola v knižnej publikácii)
  Molnárová, J. 2010: Az őszi árpa táprendszere és termése közti összefüggések  (The nutritive mode in relation to the yield of winter barley). In:     Pepó,P.:Termesztési tényezők a fenntartható termesztésben. Debrecen, 2010,   ISBN 978-963-9732-93-3. (kapitola v zahraničnej vedeckej monografii)
 
späť...