Navigácia:
E-mail:
Ivan Černý
Mária Hrubá
Ostatní pracovníci
Posledná aktualizácia:
nedeľa,11.02.2007
Dnes je:
,
 
Meno: doc. Ing. Ivan Černý, PhD.
Funkcia: docent, prodekan FAPZ
Telefón: 00421/37 641 4231
Fax: 00421/37 7411 451
E-mail: Ivan.Cerny@uniag.sk
Kancelária: A pavilón, 2. poschodie, č. 5
Konzultačné hodiny: St 13:00 - 15:00
 Profesijný životopis:
  1971-1979
Základná deväťročná škola Žilina
  1979-1983
Stredná poľnohospodárská technická škola Žilina, odbor fytotechnický
  1983-1987
Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre, AF - odbor fytotechnický
  1987-1990
asistent Katedry rastlinnej výroby VŠP v Nitre
  1990-2002
odborný asistent Katedry rastlinnej výroby SPU v Nitre
  1996
vedecká hodnosť PhD.
  2002-2003
docent Katedry rastlinnej výroby SPU v Nitre
  2003 funkčné miesto docenta na KRV, odbor Manažment rastlinnej výroby
  2007-2015
vedúci Katedry rastlinnej výroby
  2015
prodekan FAPZ
Členstvá:
 - člen odborovej komisie špeciálna rastlinná produkcia v študijnom odbore 6.1.7. Špeciálna      rastlinná produkcia (2006 - ), 6.1.10. Záhradníctvo
 - člen Kolégia dekana FAPZ (2007 - )
 - člen komisie pre prijímacie skúšky pre doktorandské štúdium
 - predseda komisie pre prijímacie konanie na FAPZ
 - podpredseda Akademického senátu FAPZ (2006 - )
 - člen edičnej komisie FAPZ SPU v Nitre
 - členstvo v Spoločnosti pre vedy poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárne      pri SAV
 - členstvo v Slovenskej asociácii pre Biomasu
 Vyučované predmety:
  Bakalársky stupeň štúdia: Rastlinná výroba II (gestor predmetu)
                               Rastlinná výroba (gestor predmetu)
                               Alternatívne plodiny(gestor predmetu)
  Doktorandský stupeň štúdia: Pestovanie energetických plodín (gestor predmetu)
                               Špeciálne plodiny (gestor predmetu)
Odborné zameranie:
 - štúdium produkčného procesu okopanín(cukrová repa, zemiaky)
 - štúdium produkčného procesu olejnín (slnečnica ročná)
 - analýza a hodnotenie vplyvu a využitia rastových stimulátorov a biologicky aktívnych látok      v systéme pestovania poľných plodín
Výskumné projeky:
  1/0237/11 Produkcia a kvalita významných druhov poľných plodín, pri uplatnení prvkov     racionalizačných technológii v podmienkach klimatickej zmeny 2011-2013 - zástupca     vedúceho projektu
  Všetky riešené projekty
Zhraničné aktivity:
 - aktívne vystúpenia na medzinárodných konferenciách a sympóziách v Českej republike,      Poľsku
Významné publikácie:
  Bajči P., Pačuta V., Černý I.: Cukrová repa. 1. vyd., Nitra: ÚVTIP NOI, 1997, 113 s. ISBN     80-85330-35-0.
  Pospišil, R., a kol. 2009. Využitie biokalu pri pestovaní poľných plodín. 1. vyd., Nitra: SPU     Nitra, 2009, 186 s., ISBN 978-80-552-0289-1.
  Molnárová, J., Pepó, P. et al. 2010. Sustainable, environmental friendly field crops     production in changing climate conditions. Nitra: SPU Nitra, 2010, 191 s., ISBN     978-80-552-0515-1.
  Černý, I., Pačuta, V., Adamčinová, B., Kováčik, P., Kozak, M. 2009. Produkčné parametre     repy cukrovej vplyvom cielenej aplikácie Atoniku a listového hnojiva Campofort. Listy     cukrovarnicke a řepařské, roč.125, 2009, č.4.
  Pačuta, V., Černý, I., Krebs, M., Buday, M., Adamčínová, B. 2010. Ifluence of cultivars,     Biafit Gold, Humix universal Plus and weather conditon on sugar beet root yield digestion     and refined sugar content. Advances of agricultural sciences problem issues (Issue 549)     Warszawa: PWR SP. z o. o., 2010, s. 131-137, ISSN 0084-5477.
 
späť...