Navigácia:
E-mail:
Ivan Černý
Mária Hrubá
Ostatní pracovníci
Posledná aktualizácia:
nedeľa,11.02.2007
Dnes je:
,


VÝSKUM

Racionalizácia pestovateľského systému slnečnice ročnej
(Helianthus annuus L.) a repy cukrovej (Beta vulgaris conv. altissima Doell.), s dôrazom kladeným na klimatické zmeny, optimalizáciu produkčného procesu, množstvo a kvalitu produkcie
Číslo projektu: 1/0093/13
Doba riešenia: 2013-2015
Vedúci projektu: doc. Ing. Ivan Černý, PhD.
Zástupca vedúceho: prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.
Spoluriešitelia:Prof. Dr. Ing. Pospišil Richard,  doc. Ing. Chlpík Juraj, PhD., doc. Ing. Varga Ladislav, PhD., doc. Ing. Ondrišík Peter, PhD., doc. Ing. Molnárová Juliana, CSc., Ing. Žembery Jozef, PhD., Ing. Bokor Peter, PhD., Ing. Mečiar Ladislav, CSc., Ing. Illeš Ladislav, PhD., Ing. Buday Miroslav, PhD., Ing. Kovár Marek, PhD., Ing.Mátyás Martin, Ing.Varečka Ivan
Vedecké ciele projektu:

- v konkrétnych podmienkach klimaticky teplého a mierne suchého nížinného regiónu bude analyzovaný vplyv poveternostných podmienok ročníka vo vzťahu k vybraným racionalizačným opatreniam pestovania, za účelom zmiernenia negatívneho dopadu nepriaznivých klimatických zmien na výšku a kvalitu produkcie slnečnice ročnej a repy cukrovej;
- sledovať vplyv vybraných agrotechnických zásahov (riadená pôdna a mimokoreňová výživa, organo - minerálne substráty, prípravky a hnojivá na báze biologicky aktívnych prírodných látok) na úrodu a kvalitu výslednej produkcie vybraných plodín;
- analyzovať vybrané rastové parametre produkčného procesu (Photochemical Reflectance Index - PRI; Normalized Difference Vegetation Index - NDVI) na dynamiku narastania nadzemnej fytomasy vybraných druhov plodín, vo vzťahu k agrotechnickým zásahom a výslednej produkcii;
- sledovať, v závislosti od vybraných agrotechnických zásahov, termín nástupu jednotlivých rastových fáz (podľa BBCH) vybraných plodín;
- vo vzťahu k udržateľnosti pôdnej úrodnosti a variantov aplikácie organicko - minerálneho substrátu Alginit definovať základné geo - pedologické parametre (chemické, fyzikálne, mechanické) pôdneho predstaviteľa, hodnotiť štruktúrny stav pôdy a zraniteľnosti pôdy prostredníctvom identifikácie základných koeficientov (koeficient štruktúrnosti, koeficient stability agregátov, koeficient zraniteľnosti a index stability);
- v rozsahu klimatických zmien, použitých hybridov slnečnice ročnej a odrôd repy cukrovej zhodnotiť vplyv termodynamických podmienok stanovišťa na výslednú produkciu vybraných poľných plodín;
- zhodnotiť energetickú bilanciu vstupov do a výstupov z pestovateľských systémov slnečnice ročnej a repy cukrovej;
- zhodnotiť v rozsahu experimentálne sledovaných plodín, prostredníctvom koeficientu ekonomickej efektívnosti, ekonomickú efektívnosť pôdnej a mimokoreňovej aplikácie živín.